Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Szkolenia Biznesowe z Finansów || PUBLIKACJE z Journal Citation Report z IF || LISTA PUBLIKACJI || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IndexCopernicus || CV
Kontakt: EMAIL

Katedra Finansow Przedsiebiorstwa i Zarzadzania Wartoscią | Grzegorz Michalski (strona osobista)
dr Grzegorz Michalski

Stopnie i tytuły naukowe:
 • 1998 - magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
 • 2002 - doktor nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)

Stanowisko

 • adiunkt

Przedmioty dydaktyczne

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw;
 • Budżetowanie kapitałowe;
 • Planowanie finansowe;
 • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie;
 • Strategie finansowe przedsiębiorstwa;
 • Strategiczne zarządzanie finansami;
 • Zaawansowane zarządzanie finansami przedsiębiorstw.

Badania naukowe

Obszary badawcze:

 1. Finanse przedsiębiorstwa
  1. Zarządzanie płynnością finansową:
   - krótkoterminowe decyzje finansowe i inwestycyjne;
   - zarządzanie należnościami, zapasami i innymi składnikami aktywów bieżących.
  2. Zarządzanie finansami małych firm:
   - decyzje finansowe małych przedsiębiorstw;
   - strategie finansowe małych podmiotów gospodarczych;

Ważniejsze publikacje

Książki:

 1. Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, Monografia naukowa oparta na pracy doktorskiej, CeDeWu, Warszawa 2004.
 2. Leksykon zarządzania finansami, C.H.Beck, Warszawa 2004.
 3. Podstawy zarządzania finansami, Monografia, WSZ Edukacja, Wrocław 2003.
 4. Finansowe strategie przedsiębiorstwa, Monografia, WSZiA Opole, Opole 2004.
 5. Budżetowanie kapitałów, (praca zbiorowa pod red. W. Pluty, współautorzy: W. Pluta, T. Jajuga, T. Słoński, R. Siedlecki i in.), PWE, Warszawa 2000.
 6. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, (praca zbiorowa pod red. W. Pluty, współautorzy: W. Pluta, T. Jajuga, T. Słoński, R. Siedlecki i in.), PWE, Warszawa 2004.
 7. Płynność finansowa małych i średnich przedsiębiorstw, WN PWE, Warszawa 2005.
 8. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, (współautor: W. Pluta), C.H.Beck, Warszawa 2005.
 9. Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu, (współautor: K. Prędkiewicz), C.H.Beck, Warszawa 2007.
 10. Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Gdańsk 2008.

Artykuły:

 1. VBEOQ optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: E. Urbańczyk [red.], „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN 978-83-60585-04-7, s. 523-531.
 2. Portfolio theory approach in the value based accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: J. Krajicek [red.], "European financial systems 2007", Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Finance, Brno 2007, ISBN 978-80-210-4319-0, s. 255-263.
 3. Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] A. Bielawska [red.], „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN 1640-6818, s. 277-285.
 4. Elementy teorii portfela w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] B. Bernaś, W. Pluta [red.], „Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1159, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s. 273-283.
 5. Risk-Based Cash Demand in a Firm, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] D. Dluhosová [red.], “Managing and modeling of financial risk”, Vysoká Skola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2006, ISBN 80-248-1159-6, s. 179-185.
 6. Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacja do ryzyka, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: W. Pluta [red.], „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - Teoria i Praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s. 365-375.
 7. Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa wielkość produkcji (VBPOQ), [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] P. Karpuś, „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN 83-227-2558-2, s. 245 - 250.
 8. Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (red.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN 83-88980-38-6, t.2, s. 46-64.
 9. Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [red.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN 978-83-7241-543-1, s. 465-471.
 10. Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk [red.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN 1640-6818, t.1, s. 453-458.
 11. Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 190-197.
 12. Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] J. Dziechciarz [red.], „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, PL ISSN 0324-8445, PL ISSN 1507-3866, s. 285 „ 296.
 13. Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 33-42.
 14. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, s. 90-102.
 15. Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rozprawy i studia”, pod red. A. Bielawska, US, Szczecin 2005, t. 571, s. 185-194.
 16. Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. 2, s. 171-184.
 17. Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, s. 39-53.
 18. Optymalna wielkość zamówienia zapasów a wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie Finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. D. Zarzecki, US WNEiZ, Szczecin 2004, s. 291-300.
 19. Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie finansami firm - Teoria i praktyka, red. W. Pluta, PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, s. 65-72.
 20. Relacja C/WK jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 409-419.
 21. Czynniki obniżające wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1012, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 80-88.
 22. Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 335-350.
 23. Powody utrzymywania płynności w przedsiębiorstwie produkcyjnym, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw”, D. Zarzecki (red.), Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2003, ISBN 83-89142-11-2, t.II, s 91-99.
 24. Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN 83-87256-56-0, s. 357-369.
 25. Optymalny poziom płynności finansowej „ propozycja wyznaczania, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 970, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 30-39.
 26. Informacyjna przydatność statycznych miar poziomu płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 981, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 214-226.
 27. Korzy”ci firmy z utrzymywania płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 972, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 115-124.
 28. Bieżące zarządzanie finansami oparte na informacji o wartości płynności i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 998, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 75-84.
 29. Dynamiczny pomiar płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 12, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1002, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 185-199.
 30. Możliwości wpływania samorządu lokalnego na rozwój gospodarczy regionu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw”, red. T. Jajuga, T. Słoński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 837, Wydawnictwo AE Wrocław 1999, s. 248-253.
 31. Wybrane zagadnienia zarządzania kapitałem obrotowym w gminie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami, współczesne tendencje w teorii i praktyce”, WN US, Szczecin 2000, t. 1, s. 419-430.
 32. Finansowanie zewnętrzne a wartość płynności „ wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw”, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 315-326.
 33. W poszukiwaniu wartości płynności przedsiębiorstwa „ wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 904, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 106-118.
 34. Model opcyjnej wartości płynności „ wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 915, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 197-213.
 35. Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie - wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 894, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, 119-134.
 36. Opcyjna wartość płynności finansowej przedsiębiorstwa - zarys problemu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia „ tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka - Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 890, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, t. 2, s. 239-250.
 37. Czynniki determinujące wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Rozwój rynku finansowego w Polsce, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 307-314.
 38. Kapitał obrotowy netto jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 906, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 67-84.
 39. Wpływ opóźnień w spłacie należności na budowę modelu wewnętrznej wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 935, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 164-174.
 40. Wartość płynności w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie i Marketing nr 22, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 957, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 144-159.
 41. Zarządzanie środkami pieniężnymi w oparciu o informację o wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami, klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia”, red. D. Zarzecki, US, WNEiZ, Szczecin 2002, t. 1, ss. 387-398.
 42. Możliwości finansowe i inwestycyjne związane z istnieniem rynku pieniężnego, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 965, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 136-151.
 43. Zastosowanie teorii użyteczności do wyznaczania optymalnego poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 950, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 182-196.
==
Share |

Kontakt do mnie:

tel2: 0048503452860

fax: 0048717181717

www: http://szkolenia.michalskig.com/

Adres:

dr Grzegorz Michalski

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością

Instytut Zarządzania Finansami

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

ul. Komandorska 118 / 120, p. Z-2

PL53-345 Wrocław, Polska

the postal address:

Grzegorz Michalski PhD

Department of Corporate Finance & Value Management

Finance Management Institute

The Faculty of the Management, Computer Science and Finance

Wroclaw University of Economics

ul. Komandorska 118 / 120, p. Z-2, KFPiZW

PL53-345 Wroclaw, Polska

================================

Strategiczne Zarządzanie Płynnością

Zarządzanie płynnością w mikro i małych przedsiębiorstwach

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa z p.w. interesów właścicielskich


Tematy ostanio realizowane: Artykuły na SSRN.COM: View my research on my SSRN Author page: http://ssrn.com/author=746922

SSRN.com

RePEc: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html; View my research on my RePEc Author page: http://ideas.repec.org/f/pmi217.html

RePEc page

......

Strategiczne Zarządzanie Płynnością Finansową

Książka o tym jak zarządzać płynnością

Treść książki jest podstawą szkolenia: OPIS SZKOLENIA szkolenie otwarte lub szkolenie zamknięte dopasowane do indywidualnych potrzeb zamawiającej firmy

Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych

Książka o tym jak ocenić firmę, z którą chcielibyśmy nawiązać bliższą współpracę. Dowiesz się z niej na jakie elementy zwrócić uwagę, aby uniknąć błędów. Prezentacja najbardziej przydatnych narzędzi, którymi można posłużyć się do oceny kontrahenta.

Treść książki jest podstawą szkolenia: OPIS SZKOLENIA szkolenie otwarte lub szkolenie zamknięte dopasowane do indywidualnych potrzeb zamawiającej firmy

Strategie finansowe przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena finansowej opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw

Książka o tym jak efektywnie i przy minimalnym ryzyku dobierać strategiczne kierunki rozwoju firmy. Praktyczna prezentacja zasad budżetowania kapitałowego niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie wyboru strategii finansowej przedsiębiorstwa i zaplanowania korzystnych inwestycji przy założonym poziomie ryzyka. Celem nadrzędnym jest uniknięcie lub minimalizacja zagrożenia wystąpienia w przyszłości sytuacji kryzysowych w firmie. Szczegółowe omówienie zasad szacowania wolnych przepływów pieniężnych, stóp kosztu kapitału i możliwej na podstawie tych szacunków oceny opłacalności projektowanych finansowych strategii przedsiębiorstwa.

Treść książki jest podstawą szkolenia: OPIS SZKOLENIA szkolenie otwarte lub szkolenie zamknięte dopasowane do indywidualnych potrzeb zamawiającej firmy

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw

Książka o tym jak wyglądają podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmy ich funkcjonowania. W licznych przykładach w bardzo przystępny sposób wyjaśniam oraz porządkuję kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia ich stosowania. Podkreślam zwłaszcza wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów, zarówno operacyjnych (niefinansowych), jak i finansowych, na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo. Po przeczytaniu książki Czytelnik pozna: podstawy finansów, metody szacowania przepływów pieniężnych, różnice między finansami a rachunkowością, główne mechanizmy finansowe w firmie.

Treść książki jest podstawą szkolenia: OPIS SZKOLENIA szkolenie otwarte lub szkolenie zamknięte dopasowane do indywidualnych potrzeb zamawiającej firmy

Tajniki finansowego sukcesu dla Mikrofirm

Podręcznik podstawowy do zarządzania finansami przedsiębiorstw i strategi finansowych przedsiębiorstw: Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. ...

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

Zarządzanie płynnością finansową w MSP

Podręcznik podstawowy do zarządzania płynnością finansową w małych i średnich przedsiębiorstwach: Płynność finansowa MSP. ...

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

Leksykon zarządzania finansami

Leksykon zarządzania finansami - zawiera wszystkie podstawowe definicje, wzory i tablice finansowe z zarządzania finansami. ...

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem

Poradnik jest przygotowany specjalnie pod kątem prezentacji zagadnień odnoszących się do krótkoterminowego planowania finansowego w dużych korporacjach. ...

więcej na stronie Wydawnictwa: OPIS

szukasz ciekawych usług finansowych?

Jeżeli chcesz założyć konto bankowe przez internet, szukasz kontaktu z doradcą kredytowym, itp. zapraszam do zapoznania się z ofertą: KLIKNIJ TU


Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | AukroStrona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || Szkolenia Biznesowe z Finansów || PUBLIKACJE z Journal Citation Report z IF || LISTA PUBLIKACJI || Szkolenia Biznesowe z Finansów || PUBLIKACJE z Journal Citation Report z IF || LISTA PUBLIKACJI || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IndexCopernicus || CV
Kontakt: EMAIL