Osobne nastroje
cesta: Titulna stranka Inauguracne a habilitacne konania Habilitacne konania Ekonomicka fakulta Mgr. Grzegorz Michalski, PhD.
Akcie dokumentu

Mgr. Grzegorz Michalski, PhD.

 
 
Meno a priezvisko a pracovisko uchadzaca Mgr. Grzegorz Michalski, PhD.,
Ekonomicka fakulta TUKE
Nazov habilitacnej prednasky: Value-based inventory management (Hodnotovo orientovany manazment zasob)
Nazov habilitacnej prace: Value-Based Working Capital Management Determining Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environment
studijny odbor: 3.3.6. finacie, bankovnictvo a investovanie
Miesto konania: Ekonomicka fakulta TUKE
Zverejnenie habilitacnej prednasky: Zverejnene v denniku PRAVDA 17.3.2014:
Dekan Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Kosiciach v zmysle § 1 ods. 14 vyhlasky Ms SR
c. 6/2005 Z.z. o postupe ziskavania vedecko-pedagogickych titulov alebo umelecko-pedagogickych titulov docent a profesor v platnom zneni a ods. 3.4. Pokynu dekana, PD/EkF/02/13, oznamuje, ze sa uskutocni habilitacna prednaska a obhajoba habilitacnej prace Mgr. Grzegorza Michalskeho, PhD., Fakulta manazmentu, vypoctovej techniky a financii, Univerzita Wroclaw, Polska republika.
Nazov habilitacnej prednasky: Value-based inventory management (Hodnotovo orientovany manazment zasob),
Nazov habilitacnej prace: Value-based Working Capital Management Determining Liquid Asset
Levels in Entrepreneurial Environments.
Habilitacna prednaska a obhajoba habilitacnej prace sa bude konat 10.4.2014 (stvrtok) o 8.00 hod. v zasadacej miestnosti EkF TUKE na 2. poschodi, Nemcovej 32, Kosice.
Datum dorucenia ziadosti o habilitacne konanie: 12.11.2013 - ziadost | [ archived from: ziadost ]
Profesijny zivotopis: zivotopis | [ archived from: zivotopis ]
Prehlad pedagogickej cinnosti: pedagogika | [ archived from: pedagogika ]
Prehlad vedecko-vyskumnej cinnosti: vyskum a veda | [ archived from: vyskum a veda ]
Zoznam publikacnej cinnosti: publikacie- WoK | [ archived from: publikacie- WoK ]
publikacie - WoK | [ archived from: publikacie - WoK ]
Scopus | [ archived from: publikacie - Scopus ]
Zoznam citacii: citacie | [ archived from: citacie ]
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Lumir Kulhanek, CSc.,
Vysoka skola socialne spravni Havirov, ceska republika (je zahranicnym odbornikom)
doc. Ing. Marta Orviska, PhD.
Ekonomicka fakulta UMB, Banska Bystrica
doc. Ing. Vladimir Gazda,, PhD.,
EkF TUKE (je zamestnancom vysokej skoly, na ktorej sa habilitacne konanie uskutocnuje
clenovia habilitacnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Tomas Sabol, EkF TUKE (predseda)
prof. Ing. Jiri Polach, CSc., Vysoka skola podnikani, a.s. Ostrava, ceska republika – zahranicny odbornik
prof. Ing. Eva Horvatova, PhD., Narodohospodarska fakulta EU v Bratislave
Prehlad plnenia minimalnych kriterii fakulty pre zacatie habilitacneho konania: plnenie kriterii | [ archived from: plnenie kriterii ]
Navrh habilitacnej komisie s odporucanim udelit alebo neudelit uchadzacovi titul docent v odbore: navrh | [ archived from: navrh ]
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty: uznesenie | [ archived from: uznesenie ]
Prezencna listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty: prezencna listina | [ archived from: prezencna listina ]
Datum a dovod skoncenia: dekret o vymenovani za docenta podpisany rektorom s ucinnostou 1.5.2014
 
 

Slovenska Sporitelna Kosice 2013 Member of EUA Fakulta banictva, ekológie, riadenia a geotechnológii Hutnicka fakulta Strojnicka fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky Stavebna fakulta Ekonomicka fakulta Fakulta vyrobnych technológii Fakulta umeni Letecka fakulta
Vytvorene v Plone CMS, Open Source systeme spravy obsahu

(c) 2007 Technicka univerzita v Kosiciach, vsetky prava su vyhradene. ! THIS PAGE IS AN UNAUTHORISED COPY - FOR DOCUMENTARY PURPOSES ONLY ! | Original page is: HERE | archived from: HERE

webmaster